You Are Here: Home » APMEKLĒTĀJIEM » Kārtības Noteikumi

Kārtības Noteikumi

Filmu parka “Cinevilla”

 Iekšējie kārtības noteikumi

Šie noteikumi nosaka Filmu Parks “Cinevilla” (turpmāk – Filmu parks “Cinevilla”) un Apmeklētāja tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties Filmu parkā “Cinevilla” teritorijā, tā piederošās būvēs un dekorācijās (tai skaitā “Hotel Cinevilla, “Baltais trusis”, Cinevilla aktieru vagoniņi, filmēšanas paviljoni no Nr.1 līdz Nr.4, Rūdolfa sēta, Rūdolfa māja un Cinevillas krodziņš).

 1. Apmeklētājam ir pienākums ievērot iekšējās kartības noteikumus, lai neradītu draudus savai un citu personu dzīvībai un veselībai, kā arī neradītu materiālos zaudējumus sev/trešajām personām un uzņēmumam.
 2. Filmu parka “Cinevilla” iekšējās kārtības noteikumus ievēro visi apmeklētāji neatkarīgi no vecuma. Pirms biļetes iegādes persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Filmu parka “Cinevilla” noteikumiem, apņemas tos ievērot pakalpojuma izmantošanas laikā. Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 3. Biļetes iegāde un/vai tās izmantošana apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot. Filmu parka “Cinevilla” darba laiks katru dienu 10.00-19.00. Darba laiks ziemas periodā var mainīties.
 4. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti pie kases Filmu parkā “Cinevilla” un publicēti mājaslapā cinevilla.lv.
 5. Ja Apmeklētājs nodara kaitējumu savai un/vai citu personu veselībai, apdraud savu un/vai citu cilvēku dzīvību, cieš zaudējumus, vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu neievērošanas dēļ, vai arī, neievērojot Filmu parka “Cinevilla” darbinieku rakstiskas vai mutvārdos izteiktas norādes, Filmu parks “Cinevilla” atbildību nenes.
 6. Iekšējās kārtības noteikumi un konkrētu atrakciju lietošanas instrukciju ievērošana, palīdz izvairīties no kaitējumiem veselībai.
 7. Filmu parks “Cinevilla”, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic personas datu apstrādi, veicot videonovērošanu Filmu parka “Cinevilla” teritorijā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Filmu parka “Cinevilla” īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai. Pārzinis Filmu parks “Cinevilla”, Vidusvecvagari, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119, Latvija, kontaktinformācija – mdambis@inbox.lv.
 8. Bērni no pilnu 14 gadu vecuma Filmu parku “Cinevilla” var apmeklēt bez vecāku un pieaugušo klātbūtnes un pavadības, saglabājoties vecāku rūpēm par bērnu, atbildībai par bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.
 9. Grupu vadītāji (izņemot Filmu parka “Cinevilla” gidus), pēc pieprasījuma, saņem instruktāžu par iekšējās kārtības noteikumiem no Filmu parka “Cinevilla” pārstāvja. Grupu vadītāji uzņemas atbildību par visiem grupas dalībniekiem saskaņā ar šiem noteikumiem. Grupas vadītājs atbild par to, lai grupā būtu pietiekams skaits pilngadīgu personu, lai nodrošinātu visu grupas dalībnieku veselības aizsardzību, uzvedību un šo noteikumu ievērošanu.
 10. Apmeklētājs atbild par visiem zaudējumiem, ko tas savas darbības vai bezdarbības dēļ rada Filmu parkam “Cinevilla”. Apmeklētāju pienākums ir kompensēt zaudējumus pilnā apmērā atbilstoši aktam par materiālā kaitējuma nodarījumu, kuru sastāda Filmu parka “Cinevilla” pilnvarotā persona.
 11. Apmeklētājam saudzīgi jāizturas pret Filmu parka “Cinevilla” īpašumu, jāizmanto iekārtas un aprīkojums atbilstoši to funkcijām, jāievēro sabiedriskās kārtības un ugunsdrošības noteikumi. Gadījumos, ja tiek konstatēti īpašuma bojājumi, tehniski bojājumi, ārkārtas situācijas (ūdens noplūde, aizdegšanās, stiklu saplīšana un tml.) nekavējoties par to jāinformē Filmu parka “Cinevilla” atbildīgā persona un/vai atbildīgie dienesti, ja nav iespējams sazināties ar Filmu parka “Cinevilla” atbildīgo darbinieku.
 12. Bez iepriekšējas saskaņošanas, Filmu parka “Cinevilla” teritorijā, aizliegts dedzināt sveces, ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus (tai skaitā pirotehnikas izstrādājumus) vai citas vielas. Smēķēt Filmu parka “Cinevilla” teritorijā ir atļauts tikai tam speciāli norādītās vietās.
 13. Aizliegts patvaļīgi iznest no Filmu parka “Cinevilla” teritorijas un celtnēm inventāru un citas vērtības.
 14. Savu inventāru/aprīkojumu Filmu parka “Cinevilla” teritorijā drīkst ienest/ievest tikai, saskaņojot to ar Filmu parka “Cinevilla” pilnvaroto pārstāvi.
 15. Filmu parkā “Cinevilla” drīkst atrasties mājdzīvnieki tikai ar Filmu parka “Cinevilla” pārstāvja saskaņojumu.
 16. Apmeklētāji apņemas ievērot vispārpieņemtās tīrības un kārtības normas, kā arī Filmu parka “Cinevilla” pieguļošajā teritorijā ievērot kārtību, izvietotās norādes un norobežojumus. Pārvietojoties pa Filmu parka “Cinevilla” teritoriju un tās teritorijā esošajiem ceļiem, Apmeklētāji apņemas ievērot Ceļu Satiksmes Noteikumus. Transportlīdzekļus novietot tam paredzētajās vietās.
 17. Ūdenstilpne, kura atrodas Filmu parka “Cinevilla” teritorijā, nav norobežota, tāpēc katrs Apmeklētājs uzņemas atbildību par savu drošību tās tuvumā (aizliegts peldēties alkohola reibumā, lēkt ūdenī no laipas, laivas vai krasta, vai kā citādi apdraudēt savu un/vai citu cilvēku dzīvību, veselību un drošību).
 18. Kategoriski aizliegts kāpt uz lokomatīves, vagoniem, kuģa, būvēm, kas pārsniedz viena metra ( 1m) augstumu.
 19. Filmu parks “Cinevilla” nenes atbildību par Apmeklētāju īpašumu, kas atstāti bez uzraudzības.
 20. Šie Filmu parka “Cinevilla” noteikumi var tikt grozīti jebkurā laikā, lai atspoguļotu izmaiņas Filmu parka “Cinevilla” iekšējos noteikumos. Katrs Apmeklētājs tiks vērtēts saskaņā ar konkrētā apmeklētājam laikā spēkā esošajiem noteikumiem. Katra Apmeklētāja atbildība ir iepazīties ar aktuālajiem noteikumiem pirms Filmu parka “Cinevilla” biļetes iegādes.
 21. Strīdus risina pārrunu ceļā ar Filmu parks “Cinevilla” pilnvaroto personu.
Scroll to top